Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Mroza w Jastrzębi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspjastrzebia.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 09.09.2018r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 06.10.2020 r.

Data sporządzenia deklaracji: 30.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone
    w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.10.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 48 610 68 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności:  Marta Kapusta

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi, Jastrzębia 109, 26-631 Jastrzębia

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się na wprost bramy wjazdowej na teren szkoły (były budynek gimnazjum). Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze trzy wejścia - pierwsze od strony zachodniej (były budynek szkoły podstawowej), drugie od strony południowej (wejście do budynku przedszkola), trzecie od strony wschodniej wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed każdym z wejść znajdują się schody. Wszystkie wejścia są wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

          W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajdują się korytarze. Na końcach korytarza w budynku byłej szkoły podstawowej znajdują się klatki schodowe natomiast w budynku byłego gimnazjum klatka schodowa znajduje się pośrodku korytarza. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

          W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętle indukcyjne.

          W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

          Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe nie są oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

          Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

          Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na  stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.